در ثبت سایت محدودیتی ندارید فقط توجه کنید پس از اینکه ما را لینک کردید و لینک خود را در سایت ما ثبت کردید موظف هستید که لینک ما را در سایت خود نگه دارید و در صورت برداشتن لینک ما توجه کنید که ما هر 24 ساعت لینک های شما را چک میکنیم و در صورت نبود لینک ما در سایت یا وبلاگ شما، سایت شما از لیست تبادل لینک ما حذف خواهد شد.در ضمن پشت سر هم در لیست تبادل لینک رایگان ما لینک ارسال نکنید چون سایت شما در لیست سیاه قرار میگیرد و دیگر امکان ثبت نخواهید داشت